2 února, 2022

Půjčovna svatebního vybavení

Pro objednání přejděte na stránky e-shopu sekce Produkty – Svatba na zahradě – půjčit. Odkaz ZDE.

Při nákupu doporučujeme vybrat platbu na dobírku a vyzvednutí v Kadani, tím objednané zboží ani dopravce zatím nemusíte platit. Zaplatíte teprve až přijde na Váš e-mail faktura a to nejpozději do 5 prac. dní před předáním nebo po osobní domluvě až v den předání. Pouze při objednávce delší jak jeden měsíc nebo pokud chcete mít jistotu, že vybraný sortiment nebude pronajmutý, si můžete domluvit blokovací rezervační poplatek 10% z půjčovného. Do poznámek napište (nebo zavolejte na tel. 604322076) plánovaný termín akce a adresu místa konání a Váš kontaktní telefon. Zapůjčené zboží můžeme dovést do vzdálenosti 30 km od Kadaně i s montáží.

Vyčíslení ceny za pronájem a výše vratné kauce Vám přijde obratem na e-mail. Další informace si přečtěte ve Smluvních podmínkách.

Co Vám můžeme nabídnout

  • Slavobrány
  • Dekorace
  • Inventář
  • Květinová výzdoba z umělých květin i živých květin
  • Ostatní doplňky
  • Smluvní podmínky

SLAVOBRÁNY

INVENTÁŘ

RELAX KOUTEK

SVATEBNÍ DEKORACE

Svateb kroužky

OSTATNÍ DOPLŇKY

ŽIVÉ KVĚTINY

Smluvní podmínky

Potřebujete poradit nebo objednat termín?

Zavolejte mi, prosím na tel.: 604 322 076

Přeji Vám mnoho úspěchů v přípravě Vaší svatby a pevné nervy.

Za firmu Vaše Lenka Koukalová

Podmínky zápůjčky
I. Smluvní strany
Pronajímatel
Zahradní siesta.cz
Lenka Koukalová
Zámecká 16
Mašťov 431 56
IČ: 40778401
Tel.: 604 322 076
E-mail: zahradnisiesta@gmail.com

Zákazník, který se rozhodne zapůjčit si nějaký předmět či předměty
z obchodu Zahradní siesta.cz se stává nájemcem. 
Zahradní siesta.cz vystupuje v roli pronajímatele.

II. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele nájemci,
aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli nájemné.
Pronajímané movité věci jsou dále v těchto obchodních podmínkách uváděny
jako předměty nájmu.

III. Ceny, vratná kauce a neplátce DPH

Ceny za půjčovné (pronájem) jsou vždy uvedeny na webových stránkách u každého produktu.
Zahradní siesta.cz zasílá svým zákazníkům fakturu na základě závazné objednávky,
kterou kupující či nájemce uskuteční prostřednictvím e-shopu
na webových stránkách: www.zahradnisiesta.cz
Při objednávce delší než jeden měsíc se platí rezervační poplatek.
Rezervační poplatek 10% z ceny zápůjčky zasílá nájemce pronajímateli 
v rámci objednávky a sjednání termínu zápůjčky na základě Zálohové faktury,
kterou pronajímatel nájemci zašle na jeho e-mail.

Pokud si u nás zapůjčíte nějaký předmět či předměty, 
zašleme Vám po Vaší objednávce informaci, v jaké výši po Vás budeme chtít
složit vratnou kauci a dále informace pro provedení platby. 
Zahradní siesta Vám kauci vrátí v plné výši, jestliže se zapůjčené předměty
vrátí nepoškozené, nezničené nebo neznehodnocené. Vratnou kauci je zapotřebí zaslat 
na účet pronajímatele nejpozději dva dny před převzetí objednaných věcí.
Podrobněji jsou pravidla vratné kauce popsána v článku VI.
Nejsme plátci DPH.

IV. Podmínky pro předání předmětů nájmu.
Zahradní siesta (pronajímatel) se zavazuje předat předměty nájmu nájemci
nejpozději v den uvedený v objednávce.
Tato povinnost pronajímateli vzniká za předpokladu, 
že nájemce zaplatil nájemné (na základě došlé faktury) nejlépe 5 pracovních dnů před dnem zápůjčky.
 
Pronajímatel předá předměty nájmu nájemci osobně, a to na adrese,
kde pronajímatel provozuje podnikatelskou činnost, nebo na jiném místě dle vzájemné dohody,
nebo předměty nájmu zašle prostřednictvím přepravní společnosti na adresu,
kterou si nájemce zvolí a na své náklady uhradí.

V. Převzetí předmětů nájmu nájemcem a odpovědnost za škodu (majetkovou újmu)
 ze strany pronajímatele

Při převzetí je nájemce povinen předměty nájmu zkontrolovat,
zda nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže nájemce zjistí,
že jsou předměty nájmu poškozené, zničené či znehodnocené,
je povinen informovat o tom pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí od přepravce.
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, 
že nájemce převzal předměty nájmu bez jakýchkoliv vad či poškození.

VI. Odpovědnost nájemce za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu

Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu nese nájemce, a to od okamžiku 
převzetí předmětů nájmů až do navrácení těchto předmětů pronajímateli.
V případě, že nájemce vrací předměty nájmu pronajímateli prostřednictvím
zásilkové služby (přepravce), je v osobním zájmu nájemce, aby si zdokumentoval,
např. prostřednictvím fotografií, že jsou předměty nájmu předávány
zásilkové službě (přepravci) nepoškozené.

Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu poškozené, zničené nebo jinak znehodnocené 
a nájemce nebude moci prokázat, že předal předměty nájmu zásilkové službě (přepravci) nepoškozené, 
nezničené nebo jinak neznehodnocené, považuje se za to,
že odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) nese nájemce.

VII. Kauce a podmínky pro navrácení kauce

Kauce je finanční částka, kterou nájemce dobrovolně postupuje pronajímateli 
jako formu vratné zálohy. Výše kauce odpovídá přibližně 20% tržní ceny pronajímaných předmětů. 
Výši kauce stanovuje vždy pronajímatel. Pokud pronajímatel převezme předměty
nájmu ve stejném stavu jako je odeslal, je povinen navrátit přijatou kauci nájemci v plné výši. 
Při osobním předání nepoškozených předmětů nájmu je kauce předána ihned,
nebo zaslána na účet nájemce maximálně do 2 pracovních dnů.
Jestliže byly předměty nájmu zaslány prostřednictvím zásilkové služby (přepravce),
je vratná kauce zaslána do 2 pracovních dnů od data převzetí nepoškozených,
nezničených a neznehodnocených předmětů nájmu na bankovní účet nájemce.

Při převzetí poškozených, zničených nebo znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel 
oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést
do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu,
ponechá si pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové,
srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky zapůjčený (pronajaty).
Výše vratné kauce je uvedena na faktuře, nebo objednávce, kterou zasílá pronajímatel
nájemci poté, co nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách:
www.zahradnisiesta.cz  nebo je objednal jiným způsobem, z kterého je zřejmé, 
jaké předměty chce zapůjčit (pronajmout) a v jakém termínu si je přeje zapůjčit (pronajmout).

O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce,
a to nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí předmětů nájmu od přepravce.
Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace,
např. formou e-mailu či SMS zpráv. Toto ustanovení se použije obdobně také pro osobní předání 
předmětů nájmu.

VIII. Smluvní pokuty

Nájemce má povinnost vrátit předměty nájmu pronajímateli nejpozději  do data, 
na kterou byly předměty nájmu zapůjčeny (pronajaty). Za navrácení se považuje fyzické předání
předmětů nájmu k rukám pronajímatele nebo doručení prostřednictvím přepravce k rukám pronajímatele. 
Za každý den prodlení je pronajímatel oprávněn požadovat finanční částku odpovídající 10% z výše zápůjčky. 

Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží pronajímateli celá postoupená kauce
a doplatek ve výši pořizovací ceny předmětů.

Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 14 dní a méně před termínem zápůjčky, 
náleží pronajímateli 10% z ceny zápůjčky tj. cena  rezervačního poplatku.


Pokud nájemce zruší celou objednávku ve lhůtě 5 dní a kratší před termínem pořádání akce,
na které mají být předměty nájmu užívány, náleží pronajímateli 50% z ceny zápůjčky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022